Maatschappelijke opgave

Het Nederlandse landschap verandert steeds. Verandering in landgebruik, bijvoorbeeld door toename van landbouw en verstedelijking, zorgt er voor dat er minder natuurgebied is dan vroeger. Natuur en ecologie staan ook in het Groene Hart onder druk. De mens heeft, net zoals natuur, baat bij een gezond ecosysteem. Dit levert voedsel en materialen en zorgt voor een schone leefomgeving door bijvoorbeeld oppervlaktewater te zuiveren.

Opgave voor Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn zal zich op een ecologisch bewuste manier moeten gaan ontwikkelen. Ecologische meerwaarde bij gebiedsontwikkeling valt te halen als er gelijktijdig wordt geïnvesteerd in landschap en stad. De randen van de kern, waar deze ontwikkeling plaatsvindt, zijn deels gekenmerkt door veenbodems met slechte draagkracht en hoge mate van veenoxidatie. Als er niets gebeurt, zal dit landschap inklinken. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor gebouwde omgeving en ecologie.

Lees ook het Rapport Biodiversiteit van Holland Rijnland

Aanleiding

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Zo laten recente onderzoeken zien dat in de afgelopen decennia het aandeel insecten drastisch is afgenomen en dat de hoeveelheid weidevogels sterk is gedaald. De biodiversiteit heeft een belangrijke rol voor het functioneren van een gebied. Zo profiteert landbouw van de aanwezigheid van insecten als natuurlijke ‘pest control’. De ontwikkeling van bijvoorbeeld rietkanten (helofyten) helpt mee bij de verbetering van waterkwaliteit van het plassengebied (o.a. de Kagerplassen, Braassemermeer en Langeraarse Plassen) en het verbindende netwerk aan kanalen en vaarten, slootkanten in akkerbouwgebieden, waterpartijen in stedelijk gebied, de infiltratieplassen in de duingebieden. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een verbeterde biodiversiteit en kwaliteit en een aantrekkelijk recreatielandschap.

 

foto’s deze pagina: Jan van Rijn

Nieuws archief