Maatschappelijk opgave

Fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en kolen) raken wereldwijd uitgeput en zijn verantwoordelijk voor vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. Daarom heeft Nederland de energietransitie naar duurzame energiebronnen ingezet. Het opwekken van duurzame energie vraagt veel meer ruimte, zowel boven als onder de grond. Het opwekken en opslaan van duurzame energie wordt dus zichtbaar in het landschap.

Doel van de energietransitie is om dat Nederland in 2050 ‘fossiel-vrij’ te hebben. Streven is om in 2020 een van de duurzaamste landen van Europa te zijn.

Opgave voor Alphen aan den Rijn

In 2050 wil Alphen aan den Rijn geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. We willen dan energie- en CO2-neutraal zijn. Daarvoor werken we aan de toename van duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld via zonne-energie. Daarnaast werken we aan energiebesparing.

Ruimtelijke gevolgen

Het landschap bepaalt waar en hoe we plaats kunnen maken voor het opwekken en opslaan van duurzame energie. Windmolens zijn bijvoorbeeld niet overal gewenst. Er is onderzoek nodig om te bepalen waar dit wel en niet kan. Alphen aan den Rijn heeft ook groot onbenut dakoppervlak op bijvoorbeeld  bedrijventerreinen. Hier kunnen eventueel zonnepanelen worden geplaatst. Zonnevelden in het landschap kunnen op de juiste plaats een belangrijke bron zijn van duurzame energie.

Belangrijke criteria bij de keuze en inpassing zijn de aard van het landschap, water, bodemgesteldheid en het efficiënt koppelen van vraag en aanbod. Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met warmte- en elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare bronnen. Aansluiten op het gasnet is sinds medio 2018 nagenoeg uitgesloten; woningen moeten minimaal energie neutraal zijn en waar mogelijk energie producerend.