Maatschappelijke opgave

De temperatuur op aarde stijgt door de nog steeds toenemende uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Dit heeft diverse gevolgen: meer droogte en hittegolven, meer heftige regenbuien, zware stormen maar ook de afname van de biodiversiteit. Dit vormt een risico voor de economie, gezondheid, veiligheid en een vitale infrastructuur. Klimaatverandering leidt in de stedelijke leefomgeving tot onder andere wateroverlast en hittegebieden.

In landelijk gebied zijn de gevolgen merkbaar in de waterstand en bodemgesteldheid. Het streven van het kabinet is om de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 49% te verminderen en in 2050 met 95%. Deze doelstellingen vragen al voor 2030 systeemkeuzes met grote gevolgen.

Opgave voor Alphen aan den Rijn

De huidige leefomgeving van Alphen aan den Rijn is niet in staat om de gevolgen op te vangen. Hierdoor komt de leefkwaliteit onder druk te staan. Daarom is innovatie nodig in de inrichting van de stad, in de gebruikte bouwmaterialen en –concepten en in de manier van samenwerken bij bouwprojecten.

In Alphen aan den Rijn is bovendien het risico op bodemdaling in het omliggende veengebied groot. Dit zorgt onder andere voor een extra CO2-uitstoot die de invloed van andere besparende activiteiten teniet dreigt te doen. Ook leidt het, afhankelijk van de plek, tot (verdere) wateroverlast, kwel of verzilting.

Ruimtelijke gevolgen

Klimaatadaptie vraagt om bestand te zijn tegen grote verschillen in weersomstandigheden. Om tijdens die extremen toch een leefbare woon- en werkomgeving te behouden: koel als het heet is, warm als het koud is, snelle waterafvoer om overstroming en overlopende riolen te voorkomen, en tegelijkertijd voldoende water vasthouden voor drogere periodes. In de klimaatopgave is het belangrijk dat landschap en stad elkaar aanvullen.

De ligging van Alphen aan den Rijn in veenweidegebied bied kansen: afgraven of vernatten van het veengebied kan helpen bij het opvangen van water tijdens piekmomenten. Tegelijk kan zo een groen-blauw landschap ontworpen worden dat meerwaarde biedt voor mens en natuur. 

Nieuws archief