Maatschappelijke opgave

De toenemende wereldbevolking, huidige productiemethoden en consumentengedrag vormen een te grote belasting voor bodem, lucht en water. De landbouwproductie is steeds meer los geraakt van de lokale en natuurlijke omgeving. Ondertussen neemt landbouwgrond wereldwijd af en zijn de kansen op mislukte oogsten groter door klimaatverandering.

De voedselzekerheid is dus in het geding. Er is ook een positieve trend te zien in de voedselconsumptie: mensen gaan steeds meer op zoek naar nieuwe duurzame en voedzame bronnen. Consumenten letten meer op dierenwelzijn en voedselkwaliteit.

foto: Jan van Rijn

Opgave voor Alphen aan den Rijn

Om te verduurzamen is verandering en vernieuwing in de landbouw- en veeteeltbedrijven in Alphen aan den Rijn noodzakelijk. We moeten landbouw meer in verbinding brengen met mens, dier en omgeving. Door samenbrengen van verschillende thema’s, zoals voedselproductie, energie, economie, cultuur en recreatie, borgen we de toekomst van het landelijk gebied.

Landbouw en natuur kunnen elkaar versterken. Bijvoorbeeld door kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. De opgave bij kringlooplandbouw is om binnen de totale keten te komen tot een verdienmodel voor gezond en duurzaam voedsel op basis van kringlopen en duurzaam bodembeheer met een evenwichtige verdeling van marges en risico’s.

Bij natuurinclusieve landbouw wordt gekeken of natuur kan bijdragen aan de landbouw. Bijvoorbeeld door via agrarisch natuurbeheer een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave en natuurherstel door minder intensief landgebruik.

Ruimtelijke gevolgen

Het verduurzamen van de landbouw heeft ruimtelijke gevolgen op het veenweidegebied. Zo worden landbouwbedrijven waarschijnlijk compacter. Zodat ze meer kunnen produceren op een kleiner areaal. Bovendien wordt voedselproductie steeds meer in de stad geïntegreerd door stadslandbouw en kleinschalige particuliere productie.

Nieuws Archief