Maatschappelijke opgave

Intensieve landbouw en het veranderende klimaat leiden tot afname in biodiversiteit: afname van dieren- en plantensoorten door uitsterving. Dat is op zich al een verarming, maar heeft daarnaast ook directe gevolgen voor de mens: diversiteit aan soorten en ecosystemen zorgt voor de productie van zuurstof, afbraak van dode organismen, bestuiving van gewassen en het zuiveren van water. Afname van biodiversiteit schaadt onze visserij en landbouw en daarmee onze voedselvoorziening.

Opgave voor Alphen aan den Rijn

De landbouw rondom Alphen aan den Rijn ondervindt nu al de negatieve gevolgen van bodemdaling, verzilting en kwel. Het karakteristieke veenweidelandschap wordt bedreigd en daarmee ook de cultuurhistorische waarde van dit gebied. Dit zal alleen maar toenemen.

Bovendien legt de landbouw druk op de waterkwaliteit en het ecosysteem, onder andere door overschotten aan stikstof en andere nutriënten in het watersysteem. Dit leidt weer tot verdere aantasting van de biodiversiteit en daarmee het ecologisch systeem.

Ruimtelijke gevolgen

Door verduurzaming van landbouw en door nieuwe teeltsystemen, met bijvoorbeeld een lager gebruik van nutriënten, kan de waterkwaliteit verbeterd worden. Door in Alphen aan den Rijn natuur te ontwikkelen in combinatie met het vernatten van het veenweidegebied kan de waterkwaliteit verbeterd worden.

Door klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling, met voldoende ruimte voor water, te combineren met een natuurinclusieve manier van bouwen kunnen flora en fauna versterkt worden.

Nieuws archief