Archieven

Gemeenteraad stelt Contourenplan Gnephoek vast

De gemeenteraad vindt dat wonen en natuurontwikkeling goed kunnen samengaan in de Gnephoek. Daarom heeft zij het Contourenplan Gnephoek op 12 oktober 2023 vastgesteld. In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Planning en besluitvorming   Het Contourenplan wordt nu aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd. Ondertussen onderzoekt de gemeente met het Rijk hoe zij kunnen meebetalen aan de ontwikkeling. Als de provincie akkoord gaat met het Contourenplan, worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in een nieuw plan, het Masterplan. Begin volgend jaar neemt de provincie een besluit.    

Collegebesluit: concept-contourenplan ter vaststelling naar de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 28 augustus 2023 het concept-contourenplan Gnephoek voor advies aan de regio Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland voor te leggen. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om dit concept-contourenplan vast te stellen. Na vaststelling wordt het Contourenplan aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aangeboden, zodat zij een integrale afweging kunnen maken over het plan.

Bestuurlijk overleg op 6 juli 2023

Het contourenplan is op 6 juli jl. in een bestuurlijk overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn besproken. Alle partijen vinden dat de benodigde informatie op tafel ligt om het vervolgproces en de voorbereiding voor de verdere planvorming te starten. Contourenplan Gnephoek      

Eindverslag Noordrand

Onderzoek en uitwerking voorkeursscenario Gnephoek.

Het scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn wordt nader onderzocht en uitgewerkt. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. De gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en de regio werken samen toe naar een besluit. Naar verwachting vindt dit bestuurlijk overleg medio 2023 plaats.  

Besluit Hugo de Jonge