Maatschappelijke opgave

Nieuwe vormen van wonen en werken (thuiswerken, deelkantoren) en vervoersinnovaties leiden tot nieuwe vormen van mobiliteit: deelauto’s en deelfietsen, zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer en transport, vervoersmodellen als Mobility as a Service (MaaS), de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer. Deze veranderingen komen voort uit maatschappelijke trends, marktontwikkelingen en door beleidsafspraken. Zo heeft Nederland zich met de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs vastgelegd op een nog verdere terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. De rijksoverheid is bezig met maatregelen en innovaties om de doelstellingen voor 2030 (reductie van broeikasgassen met minimaal 40 procent ten opzichte van 1990) en 2050 (volledig klimaatneutraal) te kunnen halen.

Opgave voor Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn kan zich onderscheiden door langzaamverkeersverbindingen (voetgangers, fietsers) van de stadskern naar de randen en het buitengebied te ontwikkelen. Groene langzaam verkeersroutes nodigen uit tot een gezonde leefstijl. Dit is te combineren met versterken van de groenstructuur en het recreatienetwerk. Een groene leefomgeving draagt positief bij aan het welbevinden van de inwoners. Nieuwe vormen van mobiliteit vragen om andere inrichting van de openbare ruimte.

Er zal bijvoorbeeld meer ruimte vrij gemaakt moeten worden voor laadpalen en fietsenstallingen. Ook zal de ontwikkeling van accu’s en oplaadmethoden bijdragen aan de toename van het gebruik van elektrisch vervoer. Daarnaast neemt met de opkomst van deelauto’s de druk op parkeerruimte af. Dit biedt kansen voor andere functies, zoals het toevoegen van meer groen.

Nieuwste archief