Energietranstitie

In het ontwikkelperspectief kijken we naar geschikte locaties voor duurzame energieopwekking. Belangrijke criteria bij de keuze daarvan zijn de aard van het landschap, het water, de bodemgesteldheid en het efficiënt koppelen van vraag en aanbod. Het opwekken en opslaan van duurzame energie vraagt zowel boven als onder de grond meer ruimte en zal dus ook meer zichtbaar zijn dan de huidige energievoorziening.

Energiebronnen:
Windmolens
Zonnepanelen
Aquathermie (water)
Geothermie (bodem)

Klimaatadaptatie

Hittegolven, droogte, heftige regenbuien en wateroverlast. Klimaatadaptie vraagt om bestand te zijn tegen grote verschillen in weersomstandigheden.

Wat zijn de extremen in de huidige leefomgeving van Alphen aan den Rijn?
• Overstroming en overlopende riolen.
• Droge periodes.

Mogelijke oplossingen
• Veenweidegebieden bieden kansen bij het opvangen van water tijdens extreme regenval en bij het vasthouden van water voor de drogere periodes.

Biodiversiteit & Ecologie

Door intensieve landbouw en verstedelijking staat de natuur meer onder druk. Steeds meer dieren- en plantensoorten sterven uit.
Biodiversiteit zorgt voor een verscheidenheid aan levensvormen van flora en fauna, binnen het ecosysteem. Een gezond ecosysteem levert voedsel en materialen en zorgt voor een schone leefomgeving.

Mogelijke oplossingen
• De omliggende veenweidegebieden van Alphen aan den Rijn vormen een kans door de ontwikkeling van rietkanten en natuurvriendelijke oevers.

Waterkwaliteit

In Alphen aan den Rijn hebben we te maken met bodemdaling, bodemverzouting en kwel (grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt).

Voedselzekerheid

Door onder andere groei van de (wereld)bevolking neemt onze voedselconsumptie toe. De huidige productiemethoden zijn een enorme belasting voor bodem, lucht en water. Ondertussen neemt landbouwgrond wereldwijd af en zijn de kansen op mislukte oogsten groter door klimaatverandering. De voedselzekerheid is dus in het geding. We moeten de manier van landbouw veranderen, zodat voedselproductie en natuur hand in hand gaan. Bijvoorbeeld door kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. Er is ook een positieve trend te zien in de voedselconsumptie: mensen gaan steeds meer op zoek naar nieuwe duurzame en voedzame bronnen. Consumenten letten meer op dierenwelzijn en voedselkwaliteit. In het ontwikkelperspectief nemen we deze ontwikkelingen en trends mee.

Foto: Jan van Rijn

Verstedelijking

De laatste jaren is de vraag naar woningbouw flink toegenomen. Binnen het bebouwde gebied van Alphen aan den Rijn is te weinig ruimte voor woningbouw om te voorzien in de woningbehoefte. Daarom worden nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de stad van Alphen aan den Rijn verkend. De woningbehoefte in Alphen aan den Rijn wordt gekenmerkt door het zogenoemde ‘suburbaan wonen’: grondgebonden woningen in een rustige buurt nabij stedelijke voorzieningen. Bij de verkenning van de omliggende gebieden gaan we uit van nieuwe bouwtechnieken: woningen die minder druk op het landschap leggen. Door duurzame en circulaire woningontwikkeling met respect voor de omgeving, kan gelijktijdig in natuur en water geïnvesteerd worden. Verbeterde recreatieve routes en karakteristieke groene verbindingen van en naar de stad, kunnen het bovendien een aantrekkelijke plek voor toerisme en recreatie maken.

Mobiliteit

Nieuwe vormen van mobiliteit (deelauto’s, deelfietsen, zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer) vragen om een andere inrichting van de openbare ruimte. Er zal bijvoorbeeld meer ruimte vrij gemaakt moeten worden voor laadpalen en fietsenstallingen. Daarnaast neemt met de opkomst van deelauto’s de druk op parkeerruimte af. Dit biedt kansen voor andere functies, zoals het toevoegen van meer groen. Alphen aan den Rijn kan zich onderscheiden door ‘langzaamverkeersverbindingen’ (voetgangers, fietsers) van de stadskern naar de randen en het buitengebied te ontwikkelen.