Wat is een opgave? Een opgave gaat over een probleem binnen onze gemeente
waar we een oplossing voor willen vinden.

Energietranstitie

In het ontwikkelperspectief kijken we naar geschikte locaties voor duurzame energieopwekking. Belangrijke criteria bij de keuze daarvan zijn de aard van het landschap, het water, de bodemgesteldheid en het efficiënt koppelen van vraag en aanbod. Het opwekken en opslaan van duurzame energie vraagt zowel boven als onder de grond meer ruimte en zal dus ook meer zichtbaar zijn dan de huidige energievoorziening.

Energiebronnen:
Windmolens
Zonnepanelen
Aquathermie (water)
Geothermie (bodem)

 

 

Klimaatadaptatie

Hittegolven, droogte, heftige regenbuien en wateroverlast. Klimaatadaptie vraagt om bestand te zijn tegen grote verschillen in weersomstandigheden.

Wat zijn de extremen in de huidige leefomgeving van Alphen aan den Rijn?

  • Overstroming en overlopende riolen.
  • Droge periodes.

Mogelijke oplossingen

  • Veenweidegebieden bieden kansen bij het opvangen van water tijdens extreme regenval en bij het vasthouden van water voor de drogere periodes.

Biodiversiteit & Ecologie

Door intensieve landbouw en verstedelijking staat de natuur meer onder druk. Steeds meer dieren- en plantensoorten sterven uit.

Biodiversiteit zorgt voor een verscheidenheid aan levensvormen van flora en fauna, binnen het ecosysteem. Een gezond ecosysteem levert voedsel en materialen en zorgt voor een schone leefomgeving.

Mogelijke oplossingen

  • De omliggende veenweidegebieden van Alphen aan den Rijn vormen een kans door de ontwikkeling van rietkanten en natuurvriendelijke oevers.

Waterkwaliteit

In Alphen aan den Rijn hebben we te maken met bodemdaling, bodemverzouting en kwel. Omdat we relatief dichtbij zee wonen, is er in de ondergrond een waterstroom die zout water bevat. Tegelijkertijd neem de druk van bovenaf af omdat de hoeveelheid veen minder wordt. Hierdoor komt het zoute water makkelijker naar boven in onze regio.

Voedselzekerheid

Door onder andere groei van de (wereld)bevolking neemt onze voedselconsumptie toe. De huidige productiemethoden zijn een enorme belasting voor bodem, lucht en water. Ondertussen neemt landbouwgrond wereldwijd af en zijn de kansen op mislukte oogsten groter door klimaatverandering. De voedselzekerheid wordt dus minder. We moeten de manier waarop we land verbouwen veranderen, zodat voedselproductie en natuur hand in hand gaan. Bijvoorbeeld door kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. Kringlooplandbouw betekent dat alles wat je nodig hebt voor je bedrijf van je eigen grond komt, of uit de omgeving en weer wordt hergebruikt. Dus de mest gaat over je eigen land, er wordt niets afgevoerd en weggegooid. Wat jij niet nodig hebt, gebruikt de buurman. Er is ook een positieve trend te zien in de voedselconsumptie: mensen gaan steeds meer op zoek naar nieuwe duurzame en voedzame bronnen. Consumenten letten meer op dierenwelzijn en voedselkwaliteit. In het ontwikkelperspectief nemen we deze ontwikkelingen en trends mee.

Foto: Jan van Rijn

Verstedelijking

De laatste jaren is de vraag naar woningbouw flink toegenomen. Binnen het bebouwde gebied van Alphen aan den Rijn is te weinig ruimte voor woningbouw om te voorzien in de woningbehoefte. Daarom worden nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de woonkern Alphen aan den Rijn verkend. De woningbehoefte in Alphen aan den Rijn wordt gekenmerkt door het zogenoemde ‘suburbaan wonen’: grondgebonden woningen in een rustige buurt nabij stedelijke voorzieningen. Bij de verkenning van de omliggende gebieden gaan we uit van nieuwe bouwtechnieken: woningen die minder druk op het landschap leggen. Door duurzame woningen te maken met materialen die zijn hergebruikt of weer hergebruikt kunnen worden, bouwen we met respect voor de omgeving en kan gelijktijdig in natuur en water geïnvesteerd worden. Verbeterde recreatieve routes en karakteristieke groene verbindingen van en naar de stad, kunnen het bovendien een aantrekkelijke plek voor toerisme en recreatie maken.

Mobiliteit

Nieuwe vormen van mobiliteit (deelauto’s, deelfietsen, zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer) vragen om een andere inrichting van de openbare ruimte. Er zal bijvoorbeeld meer ruimte vrij gemaakt moeten worden voor laadpalen en fietsenstallingen. Daarnaast neemt met de opkomst van deelauto’s de druk op parkeerruimte af. Dit biedt kansen voor andere functies, zoals het toevoegen van meer groen. Alphen aan den Rijn kan zich onderscheiden door ‘langzaamverkeersverbindingen’ (voetgangers, fietsers) van de stadskern naar de randen en het buitengebied te ontwikkelen.