Tijdlijn

Gemeenteraad stelt Contourenplan Gnephoek vast

13 oktober 2023

De gemeenteraad vindt dat wonen en natuurontwikkeling goed kunnen samengaan in de Gnephoek. Daarom heeft zij het Contourenplan Gnephoek op 12 oktober 2023 vastgesteld. In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Planning en besluitvorming   Het Contourenplan wordt nu aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd. Ondertussen onderzoekt de gemeente met…

Lees meer

Collegebesluit: concept-contourenplan ter vaststelling naar de gemeenteraad

1 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 28 augustus 2023 het concept-contourenplan Gnephoek voor advies aan de regio Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland voor te leggen. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om dit concept-contourenplan vast te stellen. Na vaststelling wordt het Contourenplan aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aangeboden, zodat zij een integrale afweging kunnen maken over het plan.

Lees meer

Bestuurlijk overleg op 6 juli 2023

7 juli 2023

Het contourenplan is op 6 juli jl. in een bestuurlijk overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn besproken. Alle partijen vinden dat de benodigde informatie op tafel ligt om het vervolgproces en de voorbereiding voor de verdere planvorming te starten. Contourenplan Gnephoek      

Lees meer

Onderzoek en uitwerking voorkeursscenario Gnephoek.

17 januari 2023

Het scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn wordt nader onderzocht en uitgewerkt. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. De gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en de regio werken samen toe naar een besluit. Naar verwachting vindt dit bestuurlijk overleg medio 2023 plaats.  

Lees meer

Besluit Hugo de Jonge

30 december 2022

Brief Hugo de Jonge: Wim Kuijken aangesteld als onafhankelijk adviseur voor woningbouw Gnephoek

3 juni 2022

Bezoek Hugo de Jonge aan Alphen aan den Rijn

9 mei 2022

Brief van gemeente aan provincie over Omgevingsvisie

28 januari 2022

Besluiten gemeenteraad Woonvisie en Omgevingsvisie

27 januari 2022

Motie in gemeenteraad: Gnephoek als ontwikkellocatie

15 juli 2021