Contourenplan Gnephoek

Contourenplan Gnephoek positief ontvangen

Afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van de woningbouwplannen in de Gnephoek op basis van het advies van de heer  Kuijken van september 2022. De uitkomsten van deze uitwerking zijn vastgelegd in het zogenoemde “Contourenplan Gnephoek”, waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen en aandachtspunten van zowel de provincie Zuid-Holland als van onafhankelijk adviseur de heer Kuijken. In zijn rapportage over het contourenplan geeft de heer Kuijken aan dat de uitwerking realistisch en aanvaardbaar is. Het contourenplan is vervolgens op 6 juli jl. in een bestuurlijk overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn besproken. Alle partijen zijn van mening dat de benodigde informatie op tafel ligt om het vervolgproces en de voorbereiding voor de verdere planvorming te starten.

In het bestuurlijk overleg zijn ook afspraken gemaakt over het vervolg. Zo is afgesproken dat de gemeente het eindconcept contourenplan Gnephoek ter vaststelling zal voorleggen aan de gemeenteraad, tegelijkertijd een formeel advies inwinnen van het Hoogheemraadschap Rijnland en regio Holland Rijnland, om het vervolgens als integrale afweging voor te (laten) leggen bij de provincie Zuid Holland. Ook heeft afstemming plaatsgevonden over de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat voor de dekking van de onrendabele top een rijksbijdrage in de rede ligt. Zo worden ingezet op de 6e tranche van de Woningbouwimpuls. Ook is afgesproken dat de heer Kuijken als onafhankelijk adviseur het proces van besluitvorming en het vinden van financiële dekking voor de onrendabele top (in elk geval) tot en met november blijft begeleiden.

In november 2023 wordt een nieuw bestuurlijk overleg gepland om de voortgang in de besluitvorming en de financiering te bespreken.

Brief Ministerie van BZK aan de Tweede Kamer

Rapportage Scenario 3 Wim Kuijken

Hieronder staan alle documenten die besproken zijn tijdens het bestuurlijk overleg op 6 juli 2023.
Deze stukken worden nog ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Contourenplan Gnephoek

Bestuurlijke samenvatting Gephoek

A1 Deelrapport Bodem en Water

A2 Bijlage Archeologisch bureauonderzoek ODMH rapport

A3 Bijlage Rijnland advies watersysteem

A4 Bijlage Rijnland notitie waterveiligheid

A5 Bijlage Bouwrijp maken Gnephoek

A6 Bijlage Grondonderzoeken Gnephoek

B1 Deelrapport Ecologie en Landschap

B2 Bijlage W1 Onderzoek Stikstofdepositie

C1 Deelrapport Wonen en Programma

C2 Bijlage W1 Onderbouwing woningbehoefte Gnephoek

C3 Bijlage W2 Bijlage bij onderbouwing

D1 Deelrapport Mobiliteit Gnephoek

D2 Bijlage W1 Mobiliteitsonderzoek Gnephoek

E1 Toelichting op uitvoeringsplanning

E2 Uitvoeringsplanning Gnephoek

E3 Financiële analyse businesscase Gnephoek

E4 Bijlage W1 Financiële analyse businesscase Gnephoek

E5 Governance

E6 Compensatie HMC