De toekomst van de Gnephoek

Natuur én wonen als ambitie 

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren hebben we de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen
de grenzen van de stad op kunnen lossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op.

Kansen in het Groene Hart 

Daarom is onderzocht hoe Alphen aan den Rijn zich aan de rand van de stad verder kan ontwikkelen. Het resultaat staat opgeschreven in het Contourenplan Gnephoek. In het Contourenplan laten we zien hoe verbetering van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan.

Besluit  

Op 12 oktober 2023 is het Contourenplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland staan positief tegenover het Contourenplan Gnephoek.

Hoe nu verder?

Toch betekent dat niet dat er zomaar gebouwd kan worden. Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland stellen vier voorwaarden, voordat zij de ontwikkeling van de Gnephoek planologisch mogelijk maken. De vier voorwaarden zijn:

  • De Gnephoek staat in het regionaal woningbouwprogramma Holland Rijnland. De provincie stelt het woningbouwprogramma in februari/maart 2024 vast.
  • Er is duidelijkheid over de financiële uitvoerbaarheid.
  • Er is een bestuurlijke overeenkomst getekend tussen (in ieder geval) de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Alphen aan den Rijn.
  • Provinciale Staten steunen het voornemen van Gedeputeerde Staten om over te gaan op herziening van het provinciaal omgevingsbeleid. Aan deze laatstevoorwaarde is voldaan.

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, kan de gemeente verder met opstellen van het Masterplan. Vanaf dat moment worden ideeën opgehaald bij omwonenden en andere belanghebbenden.


Geplande gebeurtenissen

In de tijdlijn is meer informatie over eerdere gebeurtenissen terug te vinden.

Geen aankondigingen gevonden

We ontwikkelen met groene hart kwaliteit waardoor

de identiteit en kwaliteit van het Groene Hart voorop staat nu en in de toekomst.
we voorzien in de behoefte van woningzoekenden.
we opgaven slim met elkaar verbinden.
we een goede balans vinden tussen landschap, water en wonen.